Sociálně patologické jevy


Co si vlastně pod pojmem sociálně patologické jevy máš představit? Přečti si krátký úryvek z wikipedie:

Sociální patologie

Sociální patologie (z řec. pathos, utrpení, choroba) je souhrnné označení pro nezdravé, abnormální a obecně nežádoucí společenské jevy, tzn. společensky nebezpečné, negativně sankciované formy deviantního chování, které není v souladu s morálními, sociálními či právními normami společnosti. Sociální patologii lze chápat jako označení jednoho z předmětů studia sociologie. Zabývá se rozborem příčin a faktorů, které vedou ke vzniku sociálně patologických jevů, a v některých případech dokonce stanovuje preventivní a korektivní postupy. Zabývá se tedy zákonitostmi takových projevů chování, jež společnost hodnotí jako nežádoucí a snaží se o jejich eliminaci.

V současné době bývá pojem sociální patologie někdy nahrazován pojmem sociální deviace, tyto pojmy však nelze zaměňovat. Sociální deviace je širší pojem, který zahrnuje i odchylky od normy, které nejsou pro společnost nebo jednotlivce negativní. Autorem pojmu je britský sociolog a filosof Herbert Spencer.

Bližší informace, charakteristiku, příznaky, řešení a pomoc se dozvíš zde 

    Více se můžete dočíst na stránkách NICM

Zdroj: https://cs.wikipedia.org, www.zsvin.cz

Aktualizovala: Nikola Hrivňáková, únor 2019